Course Work & Coaching: Preparing to run a Kaizen (1 hour)